Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, Kingfisher Tours.
b. De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
1) verblijf
2) vervoer of
3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
c. De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

Artikel 2

Lid 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Mondelinge aanvaarding geschiedt en is bindend wanneer de reiziger naast de gegevens van de reis ook naam, adres en geboortedatum opgeeft.
Lid 2. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen, herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.
Lid 3. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 10 dagen 15% van de reissom (met een minimum van € 50) per persoon te worden voldaan.
Lid 4. Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis in het bezit van de reisorganisator zijn.
Lid 5. Bij aanmelding binnen 4 weken voor de aanvang van de reis, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Lid 6. In geval van niet tijdige betaling kan na sommatie en het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen, kan de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dat geval vergoedt de reiziger de door de reisorganisator gemaakte annuleringskosten, deze zullen verrekend worden met het inschrijfgeld (zie artikel 7).
Lid 7. Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de haar toekomende gelden te innen zullen verhaald worden op de desbetreffende reiziger.

Artikel 3

Lid 1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het programma vermeld.
Lid 2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, valutakoersen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het programma.
Lid 3. Indien de in lid 2. genoemde prijzen, valutakoersen of belastingen veranderen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging wordt de reiziger zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis op de hoogte gesteld.
Lid 4. Indien de reisorganisator na het sluiten van de overeenkomst de reissom met meer dan 15 % verhoogt, heeft de reiziger het recht om de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Lid 5. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de overeenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde gelden.

Artikel 4.

Lid 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort wat na terugkomst in Nederland nog 6 maanden geldig is en de eventueel inenting- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
Lid 2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een reisongevallen-, reisbagage-, en ziektekostenverzekering. Wij raden u dan ook dringend aan goed verzekerd op reis te gaan. Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee vallen onder de Europadekking, dus u hebt voor Egypte niet meer dan een Europadekking nodig. Het is raadzaam dat u een annuleringsverzekering afsluit.

Artikel 5.

Lid 1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dat geval de reis annuleren.
Lid 2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Lid 3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom dan restitueren.
Lid 4. De reisorganisator verplicht zich in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en 2. van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Artikel 6 – Annuleringskosten

Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
tot 8 weken voor vertrek: 10% van de reissom
tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom
tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
daarna: 100% van de reissom

Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen (waaronder Egyptair) geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van € 100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 7.

Lid 1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemming van de reisorganisator met zich mee brengen.
Lid 2. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8.

Lid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.

Lid 2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 8. lid 1. aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
Lid 3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
Lid 4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
Lid 5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.

Artikel 9.

Lid 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar het gedrag van een correcte reiziger.
Lid 2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of zijn vertegenwoordiger ter plekke van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10.

Lid 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma of andere publicaties binden de reisorganisator niet.
Lid 2. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk op de plaats waar de klacht ontstond te worden ingediend bij de vertegenwoordiging van de reisorganisator. Indien dit niet mogelijk is of de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

Artikel 11.

Lid 1. ​De reisorganisator hecht waarde aan het vertrouwen dat de reiziger in haar stelt bij toegang tot persoonsgegevens. Het privacybeleid van de reisorganisator is afgestemd op de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld en beschrijft wat wordt gedaan om die gegevens van de reiziger te beschermen.
Lid 2. ​Bij het sluiten van de reisovereenkomst gaat de reiziger akkoord met de privacyverklaring van de reisorganisator.